Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Wola > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy


Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy.


• Data publikacji strony internetowej: 2007-08-17
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-09


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:


1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-16
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-25


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Zarzycki, tzarzycki@dbfo-wola.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 27 75666. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl


Dostępność architektoniczna


DOSTĘP ALTERNATYWNY

Budynek Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy znajduje się przy ulicy Rogalińskiej 2 w Warszawie.

 • Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanki Rogalińska 01 i 02, Szpital Wolski 02
 • Dojazd tramwajem: przystanki Rogalińska 03 i 04, Kasprzaka, Szpital Wolski 03 i 05
 • Dojazd metrem: przystanek Płocka

Budynek oraz dostęp do budynku nie jest przystosowany do dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. Za drzwiami wejściowymi do budynku znajduje się przestrzeń manewrowa łącząca schody do kondygnacji podziemnej (piwnicy) oraz schody prowadzące do kondygnacji I (parteru) budynku.
W całym budynku brak jest windy. W obiekcie nie ma toalety dedykowanej osobom z niepełnosprawnościami.
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062) w indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
Dostęp alternatywny polega w szczególności na:

 • Zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
 • Zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub
 • Wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizacje potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

W związku z powyższym z uwagi na występujące w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy bariery architektoniczne uniemożliwiające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym, Dyrektor DBFO-Wola wprowadza dla interesantów dostęp alternatywny.
Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą komunikacji elektronicznej, wsparcia innej osoby.

Chęć skorzystania z pomocy w postaci wsparcia innej osoby, można składać poprzez ePUAP, drogą elektroniczną na adres sekretariat@dbfo-wola.waw.pl , poprzez fax na numer 22 53-56-124 lub listownie na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy
ul. Rogalińska 2
01-206 Warszawa


Załączniki:


Udogodnienia

 • W budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy znajduje się przenośna pętla indukcyjna.
 • O działalności biura możemy dowiedzieć się przy pomocy języka łatwego do czytania ETR oraz Polskiego Języka Migowego PJM.
 • DBFO-Wola zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) on line.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.
 • Schody w budynku zostały specjalnie oznakowane w celu ułatwienia poruszania się osobom słabowidzącym.
 • Pracownicy Biura zapewniają wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
 
Wprowadził Bańka Robert (Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola) 16-09-2020
Aktualizujący Bańka Robert (Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola) 28-03-2022
Zatwierdzający Piekut Renata (DBFO Wola) 28-03-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-03-2022
Liczba odwiedzin: 725